top of page
Galéria mobility

Galéria mobility je hodnotiaci nástroj založený na piatich rôznych úrovniach mobility, zoradených v abecednom poradí od A po E.

Galéria mobility ™ je hodnotiaci a komunikačný nástroj založený na rôznych úrovniach funkčnej mobility; od úplne mobilných a nezávislých obyvateľov / pacientov až po tých, ktorí sú úplne pripútaní na lôžko, pomenovaní v abecednom poradí od Alberta po Emmu.

Základom Galérie mobility je päť úrovní mobility. Stimulácia mobility a napokon rešpektovanie pasivity je  z hľadiska kvality starostlivosti rozhodujúce.

Základné informácie o galérii Mobility
Lekári uznávajú skutočnosť, že komplexné funkčné hodnotenie klientov je kľúčové pre maximalizáciu ich fyzických a kognitívnych funkcií a kvality života

(Hawes et al., 1997). Existujú štúdie, ktoré tieto informácie  podporujú.

Zavedením hodnotiaceho systému RAI (Resident Assessment Instrument) sa výrazne zlepšili výsledky klientov v štyroch kľúčových oblastiach: funkcia ADL, kognitívna funkcia, močová kontinencia a sociálna angažovanosť (Phillips et al., 1996).

Zvýšilo sa aj hodnotenie potenciálu zlepšenia funkčnosti obyvateľov. Vývoj galérie ArjoHuntleigh Mobility je čiastočne založený na hodnotiacom systéme RAI (Knibbe et al., 1998), ktorý bol neskôr schválený a zahrnutý do ISO / TR 12296: 2012.

galéria mobility

Galéria mobility pomôže vybudovať vyššiu úroveň starostlivosti, ktorá vychádza zo sledovania monitorovania požiadaviek a predpokladov pre daný typ starostlivosti a blahobytu klientov a ošetrovateľov. Tento systém je založený na hodnotení klientov a je potrebné uvedomiť si skutočnosť, že neexistuje "typický" klient. Aby sme mohli plánovať zvýšenie starostlivosti o klientov, všetky rozhodnutia musia byť dobre zvážené.

Udržiavanie a zvyšovanie mobility je kľúčové pre dosiahnutie vyššej kvality starostlivosti.

Galéria mobility
Galéria mobility
Galéria mobility

ALBERT

Tento klient je schopný vykonávať každodenné činnosti nezávisle a bez pomoci inej osoby. Môže vyžadovať špeciálne pomôcky alebo zariadenia, vo všeobecnosti neexistuje riziko fyzického preťaženia ošetrovateľa. Albert si vyžaduje starostlivé sledovanie.
Charakteristika: môže používať vychádzkovú palicu na podporu stability, je nezávislý, môže sa sám umyť a obliecť. 

V tomto prípade zväčša neexistuje riziko dynamického alebo statického preťaženia zamestnancov. Stimulácia funkčnej mobility je u týchto klientov veľmi dôležitá.

BARBARA

Tento klient je čiastočne schopný vykonávať každodenné činnosti nezávisle a potrebná pomoc nie je pre ošetrovateľa všeobecne fyzicky náročná. Pomoc môže pozostávať z verbálnej podpory, spätnej väzby alebo indikácií, ale môže byť tiež potrebná ľahká fyzická pomoc. Táto pomoc môže byť poskytnutá v kombinácii s drobnými pomôckami (chodítko, barle a pod.) alebo prispôsobením prostredia pre klienta.
Charakteristika: dokáže sa do istej miery podporovať a používa chodítko a pod. V niektorých situáciách môže potrebovať pomoc ošetrovateľa. Zvyčajne tu neexistuje riziko dynamického preťaženia zamestnancov. Riziko statického preťaženia môže nastať, ak nepoužíva správnu pomôcku.      Stimulácia funkčnej mobility je u týchto klientov veľmi dôležitá.

CARL

Tento klient nie je schopný vykonávať každodenné činnosti bez pomoci, ale je schopný prispieť k činnosti alebo vykonať časť činnosti nezávisle. Ak by sa pomoc poskytovala bez osobitných opatrení, viedlo by to k riziku fyzického preťaženia ošetrovateľa. Výsledné zaťaženie pre ošetrovateľa by prevyšovalo bezpečné limity pre ručnú manipuláciu alebo statické zaťaženie. V takýchto prípadoch by sa malo používať zariadenie, aby sa zabránilo vystaveniu ošetrujúcej osoby nebezpečnému zaťaženiu.

Títo pacienti sú však schopní aktívne prispieť k pohybu a je dôležité, aby si udržali alebo zlepšili túto kapacitu pokiaľ možno. Je dôležité stimulovať zvyšnú schopnosť pohybu tohto klienta a spomaliť zhoršovanie jeho mobility.
Charakteristika: je schopný čiastočne niesť váhu aspoň na jednej nohe. Často sedí na invalidnom vozíku a má stabilitu trupu. Pri mnohých činnostiach je závislý na pomoci ošetrovateľa. Je tu riziko dynamického a statického preťaženia pre zamestnancov, ak nepoužívajú správnu pomôcku.
Stimulácia mobility je aj u tohto klienta veľmi dôležitá

Galéria mobility
Galéria mobility

DORIS

​Tento klient nie je schopný vykonávať každodenné činnosti nezávisle alebo aktívne prispievať akýmkoľvek podstatným spôsobom.
Ak by sa pomoc poskytovala bez osobitných opatrení, viedlo by to k riziku fyzického preťaženia ošetrovateľa. Pre odstránenie tohto rizika je potrebné používať vhodné pomôcky. Klient nie je schopný aktívne prispieť k vykonávaniu činností. Avšak, kedykoľvek je to možné, je dôležité aktivovať týchto klientov. Pomoc môže zahŕňať použitie rôznych pomôcok a zdvíhacích zariadení. Ďalší dôležitý bod, ktorý si treba pamätať, je prevencia, pokiaľ ide o problémy spojené s nehybnosťou, napr. poskytnúť dobrú starostlivosť o pleť.
Je dôležité spomaliť zhoršenie jej mobility.
Charakteristika: nemôže stáť, nemá dobrú stabilita hrudníka. Môže sedieť, ak je dobre podopretý. Je závislý od pomoci ošetrovateľa vo väčšine denných činností. U tohto klienta je vysoké riziko dynamického a statického preťaženia pracovníkov, ak nepoužívajú správnu pomôcku
Stimulácia funkčnej mobility je veľmi dôležitá

EMMA

Tento klient nie je schopný vykonávať každodenné činnosti nezávisle alebo aktívne k nim prispievať. Ak by sa pomoc poskytovala bez osobitných opatrení, viedlo by to k riziku fyzického preťaženia ošetrovateľa. Pre odstránenie tohto rizika by sa mala používať vhodná pomôcka / zariadenie. Tento klient nie je schopný aktívne prispieť k pohybu.

V prípade Emmy sa už nepovažuje za dôležité, aby bola stimulovaná, aby prispievala k pohybu a stala sa aktívnou. V niektorých prípadoch, ako sú napríklad klienti v terminálnych štádiách rakoviny alebo Alzheimerovej demencie, sa tomuto aktívnemu prínosu dokonca vyhýba, pretože môže byť nežiaduci.  Do tejto skupiny patrí aj klient, ktorý sa rozhodol šetriť svoju energiu pre návštevy a zostáva pasívny počas procesu starostlivosti.

Podpora alebo stimulácia mobility a aktivácia klintov už nie sú cieľovým plánom starostlivosti. Poskytnutie optimálnej starostlivosti a / alebo prevencie komplikácií v dôsledku nehybnosti, napr. dobrú starostlivosť o pleť. Emma sa prenáša pomocou pomôcok, ako sú napríklad zdvíhacie zariadenia.

Cieľom je vyhnúť sa komplikáciám spôsobeným dlhodobým ležaním a dožičiť jej čo najväčšie pohodlie.

 

Charakteristika: sú takmer úplne pripútaní na lôžko, môžu sedieť len v špeciálnej stoličke a sú vždy závisí od ošetrovateľa.    Je tu vysoké riziko dynamického a statického preťaženia pracovníkov, ak nepoužívajú správnu pomôcku.
Stimulácia funkčnej mobility nie je primárnym cieľom.

bottom of page